Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Holland Host

Datum 01-08-2016

Artikel 1. Definities

1. Holland Host: Holland Host, onderdeel van Blue Raspberry, gevestigd te Goes en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59159057.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Holland Host een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Holland Host een offerte daartoe heeft uitgebracht.

3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.

4. Account: de online omgeving in de vorm van een klantenpaneel welke aan Opdrachtgever door Holland Host ter beschikking wordt gesteld, nadat deze door Opdrachtgever zelf is aangemaakt, met als doel de Dienst(en) aan te vragen, te beheren dan wel te configureren.

5. Online Portemonnee: de online omgeving welke aan Opdrachtgever door Holland Host ter beschikking wordt gesteld, met als doel de betalingen aangaande de Dienst(en) via een door de Opdrachtgevers gestort saldo te beheren.

6. Ruimte: de fysieke ruimte zoals beschreven in de Overeenkomst dan wel in de bijbehorende bijlagen met Opdrachtgever.

7. Dienst: de specifieke dienst die Holland Host met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.

8. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Holland Host en Opdrachtgever krachtens welke Holland Host de Dienst zal uitvoeren.

9. SSL: Secure Sockets Layer (zorgt voor een beveiligde verbinding).

10. Website: https://www.hollandhost.nl/ dan wel subdomeinen en andere extensies.

Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

1. De Overeenkomst tussen Holland Host en Opdrachtgever komt tot stand doordat Opdrachtgever een elektronische bestelling plaatst via de Website of via zijn Account. Op de Website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend. Bovendien is het mogelijk dat Holland Host een offerte opstelt waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn.

2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 7 dagen na verzending door Holland Host, tenzij anders aangegeven in de offerte.

3. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Holland Host het recht de prijzen hierop aan te passen.

4. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Holland Host alleen bindend indien en voor zover deze door Holland Host uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

6. Holland Host heeft het recht een Opdrachtgever naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden.

7. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

8. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Holland Host.

9. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, algemene voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:

• de Overeenkomst;

• de eventuele bijlagen;

• deze algemene voorwaarden;

• eventuele aanvullende voorwaarden.

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Holland Host zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte dan wel elektronische bestelling.

2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Holland Host dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Holland Host het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Holland Host aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Holland Host worden verstrekt.

5. Het is Holland Host toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever

6. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal Holland Host Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot het Account. Opdrachtgever zal alle vergoedingen betalen al dan niet via de Online Portemonnee of één van de ander betaalmethoden, voortvloeiend uit het gebruik van de dienst met administratieve gebruikersnaam en wachtwoord.

7. Iedere actie die middels het Account en/of de Online Portemonnee van Opdrachtgever plaatsvindt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van het Account en/of Online Portemonnee dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Holland Host te melden zodat deze maatregelen kan nemen.

8. Holland Host heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Holland Host niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

Artikel 4. Oplevering en aanvaarding

1. Indien een Dienst strekt tot creatie of aanpassing van een werk of product (bijvoorbeeld het ontwikkelen van een webapplicatie), dient Opdrachtgever binnen 14 dagen na oplevering het resultaat te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode deze (geheel of gedeeltelijk) afkeurt, worden deze geacht te zijn goedgekeurd.

2. Indien Opdrachtgever een resultaat geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Holland Host zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan zij doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens eenzelfde periode om de revisie of motivatie goed of af te keuren.

3. Indien een Dienst in fasen wordt verricht, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het resultaat van die fase te geven. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring van het resultaat van een latere fase niet baseren op zaken die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

Artikel 5. Wijziging dienst

1. Alle wijzigingen in de Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

2. Indien Holland Host, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de bevestiging van de Dienst onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Holland Host gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Holland Host tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

Artikel 6. Prijzen

1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangegeven.

2. Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere documentatie van Holland Host zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Holland Host gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Holland Host zal Opdrachtgever, via de Website, schriftelijk of per e-mail, hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

4. Het is Holland Host toegestaan jaarlijks de prijzen met maximaal 7% te verhogen (indexeren), zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de betreffende Overeenkomst op te zeggen.

5. Alle voor Holland Host uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, mits deze aan Opdrachtgever te wijten zijn.

Artikel 7. Hosting en aanverwante diensten

1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).

3. Holland Host hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Holland Host gerechtvaardigd is, is Holland Host gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Holland Host in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Holland Host zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.

4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Holland Host gerechtigd hiervan aangifte te doen. Holland Host kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Holland Host verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

5. Bij herhaaldelijke klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is Holland Host gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.

6. Opdrachtgever vrijwaart Holland Host voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Holland Host is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van Holland Host in het kader van de klachtprocedure.

7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten van Holland Host of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Holland Host, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt (bijvoorbeeld; SPAM). Holland Host zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen en eventuele schade wordt op Opdrachtgever verhaald.

8. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

9. Zonder toestemming van Holland Host is het Opdrachtgever verboden de door Holland Host verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

10. Holland Host kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Holland Host bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.

11. Opdrachtgever verstrekt hierbij Holland Host een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Holland Host verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Holland Host geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Holland Host.

12. Indien Opdrachtgever een SSL-certificaat bij Holland Host afneemt, verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met de voorwaarden van de certificatiedienstverlener (de partij die de certificaten uitgeeft). Holland Host is niet verantwoordelijk voor een juiste verificatie van de indentiteit van de certificaathouder. Ook staat Holland Host niet in voor het beveiligniveau van het SSL-certificaat. Dit hangt namelijk af van het doel waarvoor het SSL-certificaat wordt gebruikt.

13. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 8. Webhosting

1. Naast de in deze algemene voorwaarden genoemde bepalingen die van toepassing zijn op hosting en aanverwante diensten, zijn specifiek voor de door Holland Host aangeboden dienst webhosting de in dit artikel genoemde bepalingen van toepassing.

2. Holland Host maakt voor de door haar aangeboden webhosting pakketten gebruik van DirectAdmin.

3. Zoals aangegeven op de Website biedt Holland Host webhosting pakketten aan met een up-time garantie van 99,9% en pakketten met een up-time garantie van 100%.

4. De in lid 3 van dit artikel genoemde percentages up-time garantie zijn in geen geval van toepassing indien er sprake is van storingen en/of overmacht zoals omschreven in artikel 23.

5. Indien de Opdrachtgever niet tevreden is met het webhosting pakket krijgt deze, zonder opgaaf van reden, zijn geld binnen 14 dagen na aankoop teruggestort door Holland Host. Dit is alleen van toepassing op de aankoop van een nieuw en op de Website genoemde webhosting pakket.

6. Het in lid 5 van dit artikel bepaalde (terugstorten van geld) is niet van toepassing indien Opdrachtgever zijn webhosting pakket verlengt of indien er sprake is van maatwerk. Zulks naar het oordeel van Holland Host.

7. Opdrachtgever heeft middels het Klanten paneel de mogelijkheid om zijn Account en bijbehorende data te verhuizen naar een andere server, dit geheel op eigen risico van Opdrachtgever.

8. Indien de verhuizing van de Account en/of bijbehorende data eenmaal in werking is gezet, kan deze niet worden onderbroken. De Opdrachtgever krijgt vervolgens op aanvraag een nieuwe Account op een nieuwe server. Het oude Account zal na 5 dagen automatisch worden verwijderd.

Artikel 9. Dedicated Servers

1. Naast de in deze algemene voorwaarden genoemde bepalingen die van toepassing zijn op hosting en aanverwante diensten, zijn specifiek voor de door Holland Host aangeboden dienst dedicated servers de in dit artikel genoemde bepalingen van toepassing.

2. Holland Host garandeert op de dedicated servers een up-time van 99,9% op de hardware.

3. Tevens biedt Holland Host twee soorten support plans aan, te weten;

a) Support plan Basic: Indien de Opdrachtgever voor deze optie kiest is het CentOS besturing systeem verplicht, ook het DirectAdmin controlepaneel is verplicht. Holland Host logt één keer per maand in op de dedicated server, controleert alle logs, update alle software en zorgt er voor dat de dedicated server goed beveiligd is. De Opdrachtgever krijgt zelf bij dit support plan geen root toegang tot de dedicated server.

b) Support plan Advanced: Indien de Opdrachtgever voor deze optie kiest is het CentOS besturing systeem verplicht, ook het DirectAdmin controlepaneel is verplicht. Holland Host logt één keer per maand in op de dedicated server, controleert alle logs, update alle software en zorgt er voor dat de dedicated server goed beveiligd is. Daarnaast monitoort Holland Host de dedicated server 24 uur per dag zodat Holland Host eventuele storingen direct kan verhelpen. Ook optimaliseert Holland Host de server maandelijks zodat de server soepel draait. Op verzoek van de Opdrachtgever kan Holland Host extra PHP modules op de server installeren. De Opdrachtgever krijgt zelf bij dit support plan geen root toegang tot de dedicated server.

4. Op de bovengenoemde soorten support plans garandeert Holland Host een up-time van 99.9% op de hardware. De software valt in deze buiten de garantie.

5. Dedicated servers worden beschouwd als maatwerk en zodoende is er geen sprake van een refund/teruggave ten behoeve van de Opdrachtgever.

6. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de omgang en backups van zijn data op de dedicated servers. Op aanvraag en in overleg kan Holland Host een backup van de data maken, maar de Opdrachtgever blijft in een dergelijke situatie verantwoordelijk voor de data.

7. Eventuele licenties die gekocht of gehuurd zijn bij Holland Host door Opdrachtgever, zoals onder andere DirectAdmin en Windows Server licenties, blijven eigendom van Holland Host en kunnen niet meegenomen worden naar ander apparatuur en of diensten tenzij anders overeengekomen met Holland Host.

Artikel 10. Virtuele Servers

1. Naast de in deze algemene voorwaarden genoemde bepalingen die van toepassing zijn op hosting en aanverwante diensten, zijn specifiek voor de door Holland Host aangeboden dienst virtuele servers de in dit artikel genoemde bepalingen van toepassing.

2. De in artikel 9 opgenomen bepalingen zijn tevens van overeenkomstige toepassing op de door Holland Host aangeboden dienst virtuele servers.

3. Holland Host biedt op de Website (http://www.hollandhost.nl) verschillende soorten virtuele servers aan, zoals Starter, Expert en Cloudbox virtuele servers.

Artikel 11. Resellers

1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het wederverkopen, -verhuren of anderszins tegen vergoeding beschikbaar stellen (“Resellen”) van producten of diensten van Holland Host door Opdrachtgever aan haar klanten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde en de bepalingen zoals opgenomen in artikel 8.

2. Opdrachtgever handelt bij Resellen in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens Holland Host overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van Holland Host is.

3. Opdrachtgever is vrij in de bepaling van haar aanbod en prijzen aan haar klanten, binnen de bij de offerte aangegeven grenzen van Holland Host.

4. Opdrachtgever dient haar klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als Holland Host Opdrachtgever oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde product(en) of dienst(en). Holland Host kan verlangen dat Opdrachtgever bewijs hiervan overlegt.

5. Een niet of niet tijdig betalen van klanten van Opdrachtgever ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen jegens Holland Host.

6. Holland Host zal uitsluitend via Opdrachtgever contact zoeken met klanten van Opdrachtgever, tenzij Holland Host een dringende reden heeft om deze klanten direct te benaderen of Opdrachtgever toestemming geeft voor direct contact. (Dreigende) schade en overlast voor derden door activiteiten van klanten is in ieder geval een dringende reden.

7. Opdrachtgever is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige handelsnaam, merknaam, logo’s of tekens van Holland Host te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam van Holland Host voor werving van klanten door Opdrachtgever. Opdrachtgever mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van producten en/of diensten van Holland Host.

8. Opdrachtgever is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten via de systemen of netwerken van Holland Host dan wel die van haar leveranciers.

Artikel 12. Colocatie

1. Indien de Dienst (mede) strekt tot colocatie diensten (Opdrachtgever plaatst apparatuur bij Holland Host), geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

2. Opdrachtgever is gerechtigd tot toegang van de Ruimte teneinde de computersystemen of andere apparatuur (“Apparatuur”) te installeren en te onderhouden, voor zover zulks niet krachtens de Overeenkomst door Holland Host wordt gedaan. Opdrachtgever zal daarbij de procedures als uiteengezet door Holland Host volgen.

3. Werkzaamheden door Opdrachtgever zullen efficiënt en vakkundig geschieden zonder overlast voor Holland Host of derden.

4. Opdrachtgever zal instructies van Holland Host ter zake van toegang tot de Ruimte opvolgen. Aan toegang tot de Ruimte kunnen extra kosten verbonden zijn.

5. Opdrachtgever zal Holland Host op diens verzoek alle informatie en medewerking verlenen die Holland Host naar diens redelijk oordeel nodig heeft om de Dienst te verlenen. Dit omvat mede eventuele codes voor software en handleidingen alsmede tekeningen en specificaties van de Apparatuur.

6. Opdrachtgever zal de Apparatuur afdoende verzekeren en verzekerd houden. Op verzoek van Holland Host zal Opdrachtgever een kopie van de verzekeringspolissen ter beschikking stellen.

7. Indien Holland Host met Opdrachtgever is overeengekomen dat de Ruimte ter beschikking mag worden gesteld aan klanten van Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever verantwoordelijk voor haar klanten. Eventuele verplichtingen, die niet nagekomen worden door deze klanten of schade welke is veroorzaakt namens of door een klant van Opdrachtgever wordt op Opdrachtgever verhaald.

8. Opdrachtgever zal de Ruimte niet geheel of gedeeltelijk (doen) veranderen, behoudens met schriftelijke toestemming van Holland Host. Indien veranderingen aan de Ruimte zijn aangebracht zonder schriftelijke toestemming van Holland Host, is Holland Host gerechtigd tot herstel in de oorspronkelijke toestand te vorderen dan wel dit voor rekening en risico van Opdrachtgever zelf te (laten) doen.

9. Opdrachtgever staat er voor in dat: - De Apparatuur geen schade zal toebrengen aan andere apparatuur (kabels daaronder begrepen) of de werking ervan zal verstoren of beïnvloeden; - De Apparatuur zal voldoen aan alle toepasselijke nationale en internationale regelgeving en toepasselijke standaarden.

10. Bekabeling in het datacentrum (waaronder in shared racks en onder de vloeren, maar niet beperkt daartoe) zal alleen worden aangebracht door Holland Host, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Enkel bekabeling binnen eigen (private) racks worden door Opdrachtgever verzorgd.

11. Opdrachtgever staat er voor in dat het gebruik van de Ruimte en de Apparatuur ten allen tijde in overeenstemming is met het toepasselijk recht. Eventuele registraties, vergunningen of (schriftelijke) toestemmingen, die Opdrachtgever nodig heeft voor het gebruik van de Ruimte of de Apparatuur, zal Opdrachtgever voor eigen rekening en risico verrichten c.q. verkrijgen.

12. Opdrachtgever is ten allen tijde verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van door hem ingeschakeld personeel of derden.

13. Holland Host is ten allen tijde gerechtigd tot inspectie van de Ruimte.

14. Op verzoek van Holland Host is Opdrachtgever gehouden een vervangende ruimte in het datacentrum of een ander datacentrum te accepteren, mits de vervangende ruimte dan wel datacentrum in redelijkheid voldoet aan de eisen die ook voor de oorspronkelijke Ruimte dan wel datacentrum golden. Opdrachtgever zal dan de oorspronkelijke Ruimte geheel ontruimd opleveren aan Holland Host. De kosten voor het verplaatsen zullen niet door Holland Host worden vergoed.

15. Holland Host is gerechtigd de Apparatuur te verplaatsen, uit te schakelen of te verwijderen indien onvoorziene omstandigheden daartoe dwingen, zonder schadeplichtig jegens Opdrachtgever te zijn, behoudens in het geval van opzet of grove schuld van de zijde van Holland Host.

16. In geval Opdrachtgever de Overeenkomst niet nakomt, verkrijgt Holland Host het recht de Apparatuur onder zich te houden tot Opdrachtgever aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan. Wanneer dit niet binnen een redelijke termijn is gebeurd, is Holland Host gerechtigd de Apparatuur van Opdrachtgever onder zich te houden. Daarbij is Holland Host gerechtigd Opdrachtgever de toegang tot de Ruimte te ontzeggen. Ook indien de Overeenkomst wordt beëindigd, en er staan nog facturen open, heeft Holland Host het recht de Apparatuur van Opdrachtgever onder zich te houden totdat alle openstaande bedragen aan Holland Host zijn voldaan.

Artikel 13. Domeinnamen en IP-adressen

1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Holland Host voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Holland Host vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de elektronische bevestigingsbrief van Holland Host, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen, tenzij anders aangegeven. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Holland Host schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.

5. Holland Host is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Holland Host.

6. Indien Holland Host een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Holland Host medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht, verhuur, verkoop of opzegging van deze domeinnaam.

7. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.

8. Holland Host heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Holland Host gerechtigd de domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

10. De aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde IP-adressen blijven in beheer van Holland Host en kunnen bij een eventuele verhuizing/opzegging van Opdrachtgever niet worden meegenomen. Bovendien kunnen meerdere klanten van Holland Host onder hetzelfde IP-adres opereren.

11. Holland Host heeft te allen tijde het recht het IP-adres te wijzigen dan wel een ander adres aan Opdrachtgever toe te wijzen.

Artikel 14. Connectiviteit

1. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever. Indien het verbruik verschilt van het verwachte pakket, kan het pakket met terugwerkende kracht worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze Overeenkomst.

2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders overeengekomen.

3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld.

4. Holland Host kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Holland Host bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.

Artikel 15. Beschikbaarheid van de Dienst

1. Holland Host zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Holland Host opgeslagen data te realiseren.

2. Holland Host zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Holland Host is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Holland Host is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.

3. Holland Host zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Holland Host. Holland Host kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.

4. Holland Host stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever voorgenoemde expliciet met Holland Host is overeengekomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de bij Holland Host opgeslagen data te maken.

5. Indien naar het oordeel van Holland Host een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Holland Host of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Holland Host gerechtigd maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 16. Dienstverlening

1. Ondersteuning op hardware, software en overige dienstverlening zal tegen geldend uurtarief worden gefactureerd. Geldend uurtarief zal door Holland Host vooraf bekend gemaakt worden. Ondersteuning zal per uur worden berekend, minimale afname is 1 (één) uur tenzij anders overeengekomen. Bij verzoek tot ondersteuning waarbij geen Support Plan of SLA is afgenomen kan Holland Host geen reactietijd garanties geven.

Artikel 17. Rechten van intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Holland Host of diens (toe)leveranciers.

2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

4. Het is Holland Host toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Holland Host door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 10.000 euro per Holland Host handeling betalen aan Holland Host, onverminderd het recht van Holland Host haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 18. Online backup

1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende het maken van backups, met de backupsoftware van Holland Host, via het internet door Opdrachtgever geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

2. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat verbinding met internet gedurende het maken van de backup beschikbaar is en blijft.

3. Opdrachtgever is gehouden de instructies zoals in de backup handleiding worden vermeld strikt op te volgen.

4. Holland Host kan de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten of andere niet aan Holland Host toe te rekenen oorzaken zich voordoen.

5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het installeren en configureren van de backupsoftware met inachtneming van de backup handleiding.

6. Holland Host is nimmer aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit het verlies van de Encryptiesleutel door de Opdrachtgever dan wel dat een derde toegang heeft gekregen tot de Encryptiesleutel en daarmee toegang heeft tot de digitale gegevens van Opdrachtgever.

7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bewaren en geheimhouden van de Encryptiesleutel en realiseert zich dat door tenietgaan of verlies van de Encryptiesleutel, de bij Holland Host opgeslagen gegevens onbruikbaar en onleesbaar worden.

Artikel 19. Reclames

1. Opdrachtgever is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de producten c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien Opdrachtgever zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks binnen 24 uur ter kennis van Holland Host te worden gebracht.

2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 5 werkdagen na ontvangst van de producten c.q. beëindiging van de werkzaamheden aan Holland Host te worden gemeld.

3. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Holland Host is kenbaar gemaakt, worden de producten geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.

4. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren, en dergelijke, gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Holland Host.

5. Reclames schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

6. Indien de producten na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of beschadigd, vervalt elk recht op reclame.

Artikel 20. Retourzendingen

1. In alle gevallen geschiedt retourzending op een aanvraag te doen via de Website van Holland Host. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Daarbij dient Opdrachtgever het product in originele verpakking te retourneren.

Artikel 21. Garantie

1. Op de door Opdrachtgever bij Holland Host gekochte producten rust fabrieksgarantie. Informatie over wat fabrieksgarantie inhoudt, staat op de website van de fabrikant.

2. Holland Host zal haar wettelijke verplichting in het kader van conformiteit van geleverde producten nakomen, maar verleent Opdrachtgever geen (extra) garantie op door haar geleverde producten.

3. De (wettelijke) garantie geldt niet:

a. Indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage.

b. Indien de oorzaak van de fout niet duidelijk kan worden aangetoond.

c. Indien gegeven instructies, voor het gebruik van het product, niet zijn nagekomen.

d. Voor de toestand van de producten, ontstaan ten gevolge van ondeskundig opslaan, klimatologische of andere inwerkingen.

4. Opdrachtgever dient Holland Host een redelijke termijn te geven voor het uitvoeren van voorkomende reparaties en vervangende leveringen, zonder dat Holland Host gerechtigd is tot enige tegenprestatie of schadevergoeding.

5. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het maken van een back-up van zijn gegevens en/of programmatuur (software). Het is mogelijk dat deze tijdens een reparatie, vervanging of transport verloren gaan. Holland Host is niet aansprakelijk voor schade door verlies van gegevens en/of software. Voor eventuele herinstallaties dient Opdrachtgever zelf zorg te dragen en zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 22. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Holland Host voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Holland Host van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Holland Host, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR. 500,- (exclusief BTW).

2. Aansprakelijkheid van Holland Host voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

3. Buiten de in artikel 22 lid 1 genoemde gevallen rust op Holland Host geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 22 lid 1 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Holland Host.

4. De aansprakelijkheid van Holland Host wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Holland Host onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Holland Host ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Holland Host in staat is adequaat te reageren.

5. Holland Host is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.

6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Holland Host meldt.

7. Opdrachtgever vrijwaart Holland Host voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Holland Host geleverde zaken, materialen of resultaten.

Artikel 23. Storingen en overmacht

1. Holland Host heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Holland Host zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Holland Host is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

2. Holland Host heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Holland Host zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Holland Host is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.

3. Holland Host zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Holland Host door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Holland Host kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 24. Duur en opzegging

1. Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden, tenzij anders aangegeven op de Website of anders overeengekomen. De Overeenkomst wordt bij het uitblijven van een opzegging, die via het Account op de Website plaatsvindt, tijdig voor een opzegtermijn van één maand, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij anders overeengekomen.

2. Opdrachtgever kan via het Account automatische verlenging aan zetten (staat standaard uit), hierna wordt het product verlengd op de verloopdatum.

3. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, mag Opdrachtgever na stilzwijgende verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder ‘een maand’ opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.

4. Bij opzegging, beëindiging om welke reden dan ook is Holland Host gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Holland Host is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen. Bovendien vindt geen restitutie plaats van vooruit betaalde bedragen in geval van opzegging dan wel beëindiging.

5. Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever mag daarnaast via de Website, middels het Klantenpaneel en via e-mail opzeggen.

6. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen veertien werkdagen na de totstandkoming, tenzij Holland Host reeds met instemming van Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst. Domeinnamen zijn van de veertien werkdagen bedenktermijn uitgesloten, omdat domeinnamen persoonlijk van aard zijn en dan is de bedenktermijn niet van toepassing

7. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft Holland Host het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie is vereist en onverminderd het recht van Holland Host op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 25. Betalingsvoorwaarden

1. Holland Host zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst. De factuur kan direct worden voldaan middels de op de Website aangegeven betaalmethodes.

2. Opdrachtgever kan kiezen om middels de Online portemonnee te betalen. Holland Host zal openstaande facturen van de Online portemonnee afschrijven. Na deze afschrijving dient Opdrachtgever het saldo binnen 30 dagen op te waarderen tot minimaal 0 euro. Indien de Opdrachtgever verzuimt om het saldo binnen de in dit artikel genoemde termijn op te waarderen tot minimaal 0 euro, is het voor Opdrachtgever niet meer mogelijk om een negatief saldo te hebben op de Online portemonnee.

3. Holland Host kan verlangen dat bepaalde Diensten middels automatische incasso moeten worden voldaan. Opdrachtgever dient Holland Host hiervoor te machtigen. Indien Opdrachtgever hieraan niet kan voldoen is Holland Host gerechtigd hiervoor extra kosten in rekening te brengen.

4. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Opdrachtgever meegedeeld en heeft Holland Host het recht om een bedrag van 25 euro aan administratiekosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Holland Host.

6. Na het verstrijken van 14 dagen na de betalingstermijn is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Holland Host.

7. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

8. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

9. In bovenstaande gevallen heeft Holland Host voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 26. Geheimhouding

1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

2. Holland Host zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Holland Host, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Holland Host daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Holland Host zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 27. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

1. Holland Host behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Holland Host of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 28. Slotbepalingen

1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Arnhem.

3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

4. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail dan wel fax voldoende vaststaat.

5. De door Holland Host ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen (bijvoorbeeld dataverkeer, maar niet beperkt hiertoe) en monitoring door Holland Host, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, emailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.

7. Opdrachtgever is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van Holland Host. Holland Host kan dit doen zonder toestemming van Opdrachtgever.


Holland Host voorwaarden
Geschreven op 01 August 2016 en aangepast op 01 August 2016